tisdag 18 september 2012

Beslutet från socialstyrelsen

Igår fick jag ett brev ifrån social styrelsen och de skriver så här:

Skälet till beslutet´

  • I 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). PSL, finns närmare
  • bestämmelser om skyldigheter för hälso och sjukvårdspersonal
  • m.fl. Enligt 1§ samma kapitel ska hälso- och
  • sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överenstämmelse med
  • vetenskap och beprövad erfarenhet. varje patient ska enligt
  • bestämmelsen ges en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
  • sjukvård som uppfyller dessa krav

Socialstyrelsens bedömning

Socialstyrelsen konstanterar att en patient med nytillkommen svullnad, förhårdnad rodnad etc. i ett bröst genast bör bli remitterd till mammografi undersökning och för punktion, Vid osäkerhet i denna bedömning bör en mer erfaren kollega konsulteras.
Socialstyrelsen anser mot bakgrund av de symptom som förelåg och senare tillkom att det var felaktigt av JM och TR att inte remittera patienten vidare till bröstmottagning för vidare undersökning. Till följd av detta fördröjdes cancerdiagnostiseringen och omhändertagandet av patienten.
Med hänsyn till vad som nu anförts finner socialstyrelsen skäl att rikta kritik mot JM och TR för att de inte har behandlat patienten i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt kap 6. 1 § PSL. Det faktum att arbetssituationen var ansträngd för TR förändrar inte hans skyldighet att ombesörja att patienten fick adekvat vård i detta fall.

Jag fick rätt i detta ärende till slut efter ca 1 år, det känns skönt att veta att dessa läkare faktiskt gjorde fel
.
Sedan vet jag inte vad kritiken innebär för dessa läkare, men de kanske tänker till nästa gång de stöter på en ev. cancerprognos eller annat allvarligt. och patienten i fråga kanske får rätt vård direkt.
om jag har kunnat hjälpa någon genom denna anmälan så har det varit värt besväret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar